Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: 12-09-2023

Deze Algemene Voorwaarden (het "Akkoord") regelen uw gebruik van het MIA Suite-platform (het "Platform"), ontwikkeld door Medvice Enterprises ("Medvice"), voor toegang tot en verkrijgen van medisch advies van zorgprofessionals ("Zorgprofessionals"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enige bepaling van deze Overeenkomst, dient u geen toegang te krijgen tot het Platform of het niet te gebruiken.

Overzicht
1.1 Medvice is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een B2C-platform voor medisch advies. Het Platform, ook wel bekend als de MIA Suite, fungeert als brug tussen Zorgprofessionals en personen die direct medisch advies nodig hebben.

1.2 Het Platform is toegankelijk via de MIA mobiele app (de "App"), waarmee patiënten of gebruikers ("Gebruikers") medisch advies kunnen verkrijgen door zich te abonneren op betaalde diensten.

1.3 De diensten die via de App worden aangeboden, zijn betaalde diensten, en Gebruikers dienen betalingen te verrichten via het Stripe-betalingsplatform ("Stripe") om toegang te krijgen tot medische adviespakketten.

1.4 In geval van een mislukte betaling zal er een nieuwe betalingsinitiatie plaatsvinden om dubbele uitgaven te voorkomen.

1.5 Als medisch advies niet tijdig wordt verstrekt of wordt geannuleerd, ontvangt de Gebruiker een tegoed voor een toekomstige sessie voor medisch advies.

Betaling en Commissie
2.1 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het rechtstreeks betalen van de Zorgprofessional via het MIA-platform voor het ontvangen medisch advies. Medvice zal een commissie in rekening brengen bij de betaling die door de Gebruiker wordt gedaan.

2.2 Restitutie van betalingen is niet mogelijk tenzij dit wordt aangevraagd via een schriftelijk voorstel.

Beperking van Aansprakelijkheid
3.1 Medvice is niet aansprakelijk voor enige medische of gezondheidsgevolgen als gevolg van het onjuiste gebruik van het Platform, bugs of andere technische problemen.

3.2 Medvice is niet aansprakelijk voor de handelingen of inhoud verstrekt door de Zorgprofessionals. Medvice investeert echter in een passende naleving van KYC-processen, training, richtlijnen voor Zorgprofessionals en een gedragscode voor alle Zorgprofessionals die met het MIA-platform werken. Medvice is echter geen zorginstelling, kliniek, ziekenhuis of een ander soort gezondheidszorginstituut.

3.3 Medvice is een softwarebedrijf dat wereldwijd artsen en zorgprofessionals in staat stelt om medisch advies of gezondheidsadvies te geven via het MIA-platform.

3.4 Alle Zorgprofessionals worden regelmatig beoordeeld en gecontroleerd.

3.5 De medische inhoud beheerd door Medvice wordt getest op juistheid, medische degelijkheid en onjuiste verklaringen.Medvice is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen als gevolg van onjuiste informatie verstrekt door de Zorgprofessionals.

3.6 In geval van een medische noodsituatie geeft Medvice altijd voorrang voor onmiddellijke respons van spoeddiensten boven het gebruik van het MIA-platform.

3.7 De diensten die worden aangeboden via de Medvice-app moeten en kunnen geen primaire zorg, gespecialiseerde zorg, spoeddiensten of andere vormen van gezondheidszorg vervangen.

Algemene Voorwaarden
4.1 Medvice behoudt zich het recht voor om het Platform of een deel daarvan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

4.2 Gebruikers moeten zich houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften bij het gebruik van het Platform.

4.3 Gebruikers moeten bij registratie nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en ermee instemmen hun informatie tijdig bij te werken als er wijzigingen optreden.

4.4 Medvice kan de toegang van een Gebruiker tot het Platform opschorten of beëindigen bij schending van deze Algemene Voorwaarden.

4.5 Medvice kan persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen met derden in overeenstemming met haar Privacybeleid.

4.6 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Medvice met betrekking tot het gebruik van het Platform en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken.

4.7 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de rechtsgebied waar Medvice Enterprises BV is geregistreerd.

Intellectueel Eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere eigendomsrechten, behoren toe aan Medvice of haar licentiegevers. Gebruikers krijgen een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het Platform uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5.2 Gebruikers mogen de inhoud of software die op het Platform wordt aangeboden niet wijzigen, distribueren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, afgeleide werken maken of op enige andere wijze exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medvice.

Beëindiging
6.1 Medvice behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot het Platform op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van schending van deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wetten.

6.2 Bij beëindiging moet de Gebruiker onmiddellijk alle gebruik van het Platform staken, en bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard van toepassing blijven na beëindiging, blijven van kracht.

Vrijwaring
7.1 Gebruikers stemmen ermee in Medvice, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met hun gebruik van het Platform, schending van deze Algemene Voorwaarden of inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
8.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar Medvice Enterprises BV is geregistreerd, ongeacht de regels inzake conflicterende rechtsregels.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het rechtsgebied waar Medvice Enterprises BV is geregistreerd.

Scheidbaarheid
9.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en effect in de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet.

Contactgegevens
10.1 Door gebruik te maken van het MIA Suite-platform erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Medvice Enterprises BV door een email te sturen naar [email protected].

Wijzigingen
11.1 Medvice behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst worden onmiddellijk van kracht na publicatie op het Platform. Het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden periodiek te controleren op updates of wijzigingen.

11.2 Door gebruik te blijven maken van het Platform na de wijzigingen, accepteert u de herziene Algemene Voorwaarden.

Diensten van derden en links
12.1 Het Platform kan links bevatten naar websites, applicaties of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door Medvice. Medvice onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites, applicaties of diensten van derden.
12.2 U erkent en stemt ermee in dat Medvice niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van websites, applicaties of diensten van derden die via het Platform toegankelijk zijn.

Volledige Overeenkomst
13.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Medvice Enterprises BV met betrekking tot het gebruik van het MIA Suite-platform en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken.
13.2 Geen enkele afstandsverklaring of wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen.

Voortbestaan
14.1 Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard van toepassing blijven na beëindiging of afloop, blijven van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bepalingen inzake Beperking van Aansprakelijkheid, Intellectueel Eigendom, Vrijwaring en Toepasselijk Recht en Jurisdictie.